Δικαστική Εκπροσώπηση & Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή δικών στη χώρα. Μέσω και του μεγάλου δικτύου συνεργατών μας εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων για ζητήματα που άπτονται της ενασχόλησης μας και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πελατών μας.

Σκοπός μας όμως δεν είναι η επίλυση διαφορών μόνο μέσω της δικαστικής οδού, η οποία κάποιες φορές ενδέχεται να καταστεί χρονοβόρος και πολυδάπανη, αλλά λαμβανομένων κάθε φορά υπόψη των ιδιαίτερων περιστάσεων κάθε υπόθεσης και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των αληθινών συμφερόντων των πελατών μας και μόνο εφόσον τούτο συνάδει με τις επιδιώξεις τους, προσανατολιζόμαστε προς μία επιτυχής για τα συμφέροντα των πελατών μας συμφωνία, με μέσο τον διάλογο με τον αντίδικο και τις διαπραγματευτικές μας κινήσεις.

Η εμπειρία του γραφείου μας στην εξωδικαστική επίλυση σημαντικών διαφορών με το μικρότερο δυνατό – οικονομικό και κοινωνικό – κόστος εγγυώνται επαγγελματισμό και ασφάλεια.