Άρθρα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 13.03.2020 ΕΩΣ 27.03.2020

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

(ΦΕΚ Β’ 833/12.03.2020)

Το κείμενο της από 12.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΥΜΕ

(ΑΡΘΡΟ 3 ΦΕΚ Β’ 833/12.03.2020)

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:

  1. Αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

 β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

  1. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,

β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος  της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων,

 γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,

 ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

 στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.5.2020,

ζ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021.

  1. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
  2. Η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
  3. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
  4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.

(ΑΡΘΡΟ 4 ΦΕΚ Β’ 833/12.03.2020)

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

(ΑΡΘΡΟ 5 ΦΕΚ Β’ 833/12.03.2020)

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ Κ.Υ.Α.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 833 (ΦΕΚ Β/12 Μαρτίου 2020) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «για τη λήψη επειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

Από 13/3/2020 έως και την 27/3/2020 :

Α) Αναστέλλονται οι νόμιμες και οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

Β) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων με εξαίρεση:

1) την εκδίκαση των αυτοφώρων πλημμελημάτων,

2) την εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

3) τις ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και την 31-5-2020,

4) τις ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-1-2021,

5) την χορήγηση προσωρινών διαταγών και την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την παράγραφο  5  της ως άνω  Κ.Υ.Α. η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Δικαστηρίου.

Κατόπιν αυτών το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών αποφάσισε:

οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (3 ήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης του μηνός Μαρτίου 2020 παρατείνονται για την 30η, την 31η Μαρτίου 2020 και την 1η Απριλίου 2020 αντίστοιχα.

Για το πολυμελές τακτική διαδικασία το κλείσιμο των προτάσεων μετά τη συζήτηση (8ήμερο):

δικάσιμος 3/3/2020 κλείσιμο 30/3/2020
5/3/2020  1/4/2020
9/3/2020 3/4/2020
10/3/2020 6/4/2020
11/3/2020 7/4/2020
12/3/2020 8/4/2020

Η προθεσμία της 13/3/2020 έως την οποία έπρεπε να κατατεθούν εισαγωγικά δικόγραφα αρμοδιότητας α) τακτικής Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία αντικειμένου διαφοράς άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και β) τακτικής Πολυμελούς, προκειμένου να μην υπαχθούν στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση μετατίθεται για την 30/3/2020.

Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων  «νέας» τακτικής πολυμελούς και μονομελούς (100 ημέρες) καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης (115 ημέρες), εφόσον λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από την λήξη του διαστήματος της αναστολής.

Πχ  Εάν καταληκτική ημέρα κατάθεσης προτάσεων 100 ημερών είναι η 13/3/2020, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την 30/3/2020. Εάν η καταληκτική ημέρα είναι η 16/3/2020 μετατίθεται για την 31/3/2020 κ.ο.κ.

Στην «παλαιά» τακτική διαδικασία του πολυμελούς, δεν τηρείται η προθεσμία προκατάθεσης των προτάσεων είκοσι (20) ημερών και της προσθήκης – αντίκρουσης δεκαπέντε (15) ημερών πριν την δικάσιμο εφόσον ευρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου. Οι συνθέσεις των δικαστηρίων αυτών που θα συνεδριάσουν μετά το πέρας της λήξης της αναστολής θα χορηγούν αναβολές στις υποθέσεις αυτές, με την επίκληση από τους πληρεξουσίους των διαδίκων του σχετικού κωλύματος υποβολής προτάσεων.

Δεν κατατίθενται αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματα χορήγησης προσωρινών διαταγών εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Β’ Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Αντίγραφα αποφάσεων παραλαμβάνονται μετά από έγκριση των μελών του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από ώρα 10:00 έως και 12:00 σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΙΦ.6911081οικ.7874112-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για περιορισμό του χρόνου εξυπηρέτησης κοινού.

Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται δεκτές από τις 30/3/2020, πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο ταυ διαστήματος αναστολής των εργασιών. Όσα πιστοποιητικά πρόκειται να παραληφθούν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής θα παραδοθούν από τις 30/3/2020 και μετέπειτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ Κ.Υ.Α.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς Συμβουλίου,
  • Το άρθρο τρίτο της με αριθ. .πρωτ. Δ1α/Γ.Π.Οικ. 17734/13-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β/833/12-3-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020,
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020:

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πλην των πολιτικών υποθέσεων, που έχουν ήδη προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι ως άνω πολιτικές υποθέσεις (τακτικής και ειδικών διαδικασιών), που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά τις συνεδριάσεις του ως άνω χρονικού διαστήματος και ματαιώνονται λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με την επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 226 παρ. 4 εδ.ε΄ του Κ.Πολ.Δ.

Οι προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Αιτήσεις για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που δεν θα περιέχουν αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, θα γίνονται δεκτές για κατάθεση, μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου. Το αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 του Ν. 3226/2004).

Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, το Πολιτικό Τμήμα, το Τμήμα Γραμματείας Εδρών και το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα δέχονται την κατάθεση, μόνον όσων δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων κλπ), έχουν, προηγουμένως, χαρακτηρισθεί ως κατεπείγοντα από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Το αυτό ισχύει και για την κατάθεση των ενδίκων μέσων, που απευθύνονται είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως και των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου.

Το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου πιστοποιητικά, τα οποία, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.