Διοικητικό Δίκαιο

Μπορούμε να στηρίξουμε την επιχείριση σας σε περιπτώσεις προβλημάτων με την Διοίκηση.

Εκπροσωπούμε τακτικά τους πελάτες μας σε διοικητικό επίπεδο με την εμφάνισή μας ενώπιον δικαστηρίων, επιτροπών και οργανισμών. Οι δικηγόροι μας είναι πολύ εξοικειωμένοι με κλασσικά νομικά διοικητικά θέματα όπως πρόστιμα των Αρχών, αλλά και σε περισσότερο πολύπλοκες διαδικασίες.

Η χρήση της τεχνικής των καταθέσεων ηλεκτρονικών προσφορών κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ήδη επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι τεχνικές αυτές ενισχύουν την ηλεκτρονική διεξαγωγή διαγωνισμών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και ιδίως η υιοθέτηση της τεχνικής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καθώς και του δυναμικού συστήματος αγορών, οι οποίες αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για την επίτευξη χαμηλότερων τιμών και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό εισάγονται σχετικές ρυθμίσεις για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και κάτω από τα όρια των κοινοτικών οδηγιών.

Μπορούμε να στηρίξουμε την επιχείριση σας σε δημόσιους διαγωνισμούς με την συνδρομή στην προετοιμασία οικονομικής προσφοράς, αλλά και εκπροσώπησης καθ’όλη την πορεία του δημόσιου έργου.